Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Darrera consulta ciutadana de la serra de Tramuntana 

 

La darrera consulta ciutadana de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial serà el dia 29 a la possessió de Raixa.

Des del 2016 el Consorci Serra de Tramuntana va considerar que era el moment de parlar de nou amb els diferents agents que intervenen en els 90 Km de la Serra perquè, entre tots, es puguin desenvolupar les accions de millora que s’han d'engegar durant els propers anys i definir les actuacions si el flux turístic segueix creixent.

L’objectiu d’aquest procés de participació és posar en comú amb entitats i ciutadans els aspectes positius i negatius actuals de la Serra i fer propostes que es puguin desenvolupar des del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

El punt de partida és el Pla de Gestió (2010) que es va redactar a partir del procés participatiu que desenvolupem durant la candidatura a Patrimoni Mundial.

Els principals objectius del procés de consulta ciutadana són bàsicament:

 • Revisar la diagnosi i mesures del Pla de Gestió vigent.
 • Percebre les sensacions i opinió ciutadana sobre la Serra de Tramuntana.
 • Recollir noves propostes a realitzar.

El procés de consulta ciutadana comptarà amb tres fases:

 • Fase inicial: Inici del procés de consulta mitjançant tallers territorials i una enquesta ciutadana.
 • Fase de debat: Es preveu una sessió de debat on tractar els resultats de la fase inicial.
 • Fase de tancament: Presentació final dels resultats del procés de consulta ciutadana.

En la fase inicial està previst realitzar uns tallers territorials repetint en cadascun d’ells la mateixa dinàmica per recollir l’opinió dels diferents àmbits territorials de la Serra.

La idea d’aquests tallers es que els ciutadans assisteixin a les sessions per poder opinar dels temes tractats i, d’aquesta manera, poder completar les propostes amb les seves aportacions.

Funcionament dels tallers

Es treballarà en tres grans eixos. El primer és sobre els aspectes socioeconòmics i turisme, el segon, sobre el patrimoni cultural i natural, i el tercer, sobre comunicació, divulgació, participació i educació.

 A cada una de les sessions de la consulta, es faran dos o tres grups perquè la tasca sigui més àgil i dinàmica. Cada un dels eixos començarà amb un arbre en blanc que els participants hauran d’anar omplint amb les seves opinions i propostes.

En tres colors diferents, els assistents exposaran els aspectes positius i els negatius que observen sobre l’actualitat de la Serra i faran propostes de millora de cara al futur.

Els resultats dels elements de participació de la fase inicial es recolliran en un informe.

L'anterior procés participatiu es va fer el 2009, quan es feia la Candidatura de la Serra a la UNESCO. Ara el Consorci torna a arrencar un altre procés perquè en tots aquests anys s’han produït canvis en la situació social i econòmica de la Serra i calia actualitzar l'opinió dels ciutadans. 

En aquest sentit, els valors treballats a les sessions de participació i a l’enquesta en l’anterior consulta ciutadana es van desglossar en quatre temes: desenvolupament econòmic, gestió de visitants, patrimoni i divulgació, participació i educació.

En cada cas, es va disposar dels principals elements de diagnosi (punts fort i punt febles) destacats pels assistents i de les principals propostes de millora.

Els resultats que es van obtenir van ser un total de 197 propostes:

Desenvolupament socioeconòmic

Les principals propostes:

 • Taxa turística per la reinversió a la Serra de Tramuntana. Implicar els que “fan negoci” de la Serra a l’hora de reinvertir una part dels beneficis cap a la Serra.
 • Facilitar als propietaris seguir amb els usos tradicionals i fer compensacions econòmiques als pagesos
 • Promoció intensa de productes locals amb marca de la Serra.
 • Que l'administració promocioni els productes de proximitat, que faciliti l’activitat productiva i la venda de la producció. Suport als productors.

Gestió de visitants: 

Les principals propostes:

 • Control de persones i transport de visitants. Regulació del nombre de visitants per àrees, per ajudar a la conservació del patrimoni natural i cultural, i per la qualitat de l’experiència del visitant. (Sóller: Control de transport especialment a les zones sense sortida, per ex. Aqüeducte: Sa Calobra, Cala Tuent.)
 • Mantenir i senyalitzar els camins públics.
 • Crear un “codi ètic” de comportament i cartells informatius amb “bones pràctiques” per millorar la informació i l’educació que s’adreça als usuaris de la Serra.
 • Millora de la xarxa pública de transports, estacionalitat i deficiència horària. 
 • Creació de punts fixos d’informació amb agents ambientals en accessos claus (inici de les principals excursions i municipis).
Control radical dels accessos i del trànsit. Creació d’aparcaments controlats i senyalitzats amb informació.

Patrimoni: 

Les principals propostes:

 • Recuperar i mantenir els camins i els marges de pedra en sec. Dotació de més personal.
 • Posar a punt els catàlegs de camins de cada municipi i establir usos segons el règim, patrimoni, etc. Promocionar-los i reobrir els que actualment estan tancats.
 • Elaboració d’un pla d’accions i d’ajudes per a la conservació dels diferents valors naturals i del patrimoni cultural. Restauració, conservació, vigilància i protecció dels espais.
 • Conservació i rehabilitació de marges i camins etnològics.

Divulgació, Participació i educació: 

Les principals propostes:

 • L’escola ha de transmetre els valors de la Serra. Incidir en el currículum educatiu de les Illes per a que es treballin més profundament aquests valors.

 • Formació de guies locals i/o informadors de la Serra. Potenciar i refutar la seva capacitació.
 • Potenciar l’educació ambiental globalitzada. Estructurar grups participatius permanents als de la Serra on es tingui en compte l’opinió dels afectats (enquestes online, sondejos d’empadronaments...)
 • Que els infants tinguin contacte directe amb l’organització de sortides als nens per visitar les conèixer el patrimoni.
 Més informació pels visitants dels recursos que hi ha a la Serra.

Cadascuna de les propostes recollides es van comparar amb les existents en el Pla de Gestió vigent per veure si eren noves, ja recollides en el pla sense executar (indicant el codi de l’acció del pla) o del pla però ja executades.

El procés que acabarà aquesta setmana té el mateix funcionament.

 

CATEGORÍES: Cultura.

27.06.2017