Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

La recuperació del patrimoni de pedra en sec a la Serra de Tramuntana

 

L’illa de Mallorca i més concretament la serra de Tramuntana, ha experimentat en el darrer decenni un sorprenent augment i consolidació del turisme a peu, és a dir, de visitants que arriben amb l’objectiu de fer excursions caminant.

 

Tan és així, que a hores d’ara, la serra de Tramuntana és una de les destinacions més consolidades del mercat de senderisme europeu i és habitual trobar-la en les propostes dels principals operadors especialitzats en aquest tipus de turisme.

 

Es tracta d’un mercat exigent pel que fa a la qualitat ambiental i paisatgística dels indrets que visita i que, curiosament, es troba ben poc motivat pels elements que integren la imatge més tòpica de Mallorca. Entre les raons que expliquen l’èxit del senderisme a Mallorca es pot destacar, d’una banda, la bellesa agresta, dura i alhora civilitzada de la serra de Tramuntana com a muntanya mediterrània, especialment valorada per la mirada de les cultures atlàntiques.

 

El cas del senderisme a Mallorca ve profundament marcat per un seguit d’accions relacionades amb la restauració, la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni de pedra en sec, que ha estat impulsant el Consell de Mallorca.

 

Les actuacions 

 

Les actuacions dutes a terme en relació amb el patrimoni de pedra en sec per part del Consell de Mallorca poden agrupar-se en sis apartats:

  • Formació: realització de cursos d’escoles taller i de tallers d’ocupació per formar persones en atur en l’ofici de marger.
  • Restauració: rehabilitació de construccions de pedra en sec mitjançant el programa de brigades del patrimoni.
  • Estudi i catalogació: elaboració de catàlegs de diferents estructures de pedra en sec (marjades, camins, barraques) i participació en projectes europeus destinats a l'estudi, la catalogació i la revaloració de la pedra en sec.
  • Desenvolupament local: potenciació d’activitats encaminades al desenvolupament local a través de la pedra en sec.
  • Protecció: iniciatives per a la protecció de construccions de pedra en sec.
  • Divulgació: realització d’activitats de divulgació del patrimoni de pedra en sec (publicacions, exposicions, congressos...).

 

La formació

 

Les actuacions en matèria de formació van iniciar-se amb l’escola de Margers de l’Ajuntament de Sóller creada el 1986 i que, després va passar a ésser gestionada pel Consell de Mallorca l’any 1988. Aquesta escola i els cursos de formació posteriors sorgeixen d’unes condicions socioeconòmiques i culturals específiques.

 

Pel que fa a l’ofici de marger, es van constatar elements com l’envelliment dels mestres margers, la poca demanda de feina, l’escassa rendibilitat, els canvi en els perfils laborals demandats i la degradació progressiva de la tècnica utilitzada.

 

Tanmateix, és va fer evident el seu potencial com a generador de llocs de feina per al seu manteniment i el gran potencial vinculat a la generació d’iniciatives de desenvolupament sostenible –senderisme, turisme cultural, etc.

 

El programa d’escoles Taller i cases d’oficis:

 

Les Cases d’Oficis tenen una durada d’un any i les Escoles Taller de dos anys. Ambdues s’estructuren en dues etapes. Una primera etapa formativa on, durant sis mesos, els alumnes reben formació pràctica i tenen dret a i una beca per assistència. Una segona etapa de formació en alternança amb el treball, on l’alumne té un contracte de treball per a la formació.

 

La restauració de patrimoni

 

Gràcies als programes de les escoles taller, els tallers d'ocupació i les brigades del patrimoni s'ha contribuït a la recuperació de diversos elements de pedra en sec. Dins el Programa de rehabilitació dels antics camins de la serra de Tramuntana, s'ha actuat en camins públics d'interès patrimonial, en col·laboració amb els diversos ajuntaments.

 

Actualment aquests treballs queden emmarcats per un  programa que inclou la senyalització dels camins com a part d’itineraris senderistes i la creació de dues rutes de gran recorregut, la Ruta de Pedra en Sec i la Ruta Artà Lluc.

 

Els treballs de rehabilitació inclouen els marges de les finques propietat dels Consell de Mallorca i en els darreres anys una línia d’ajudes per a la recuperació dels elements d’interès etnològic en la qual es dona prioritat a les propietats que estan a l’entorn de les rutes rehabilitades pel Consell de Mallorca.

 

L’estudi i la catalogació del patrimoni de pedra en sec

 

El desconeixement general del patrimoni de pedra en sec va portar al Consell de Mallorca a iniciar tasques d’estudi de la tècnica i de catalogació dels elements de pedra en sec, com a tasca necessària i prèvia a qualsevol activitat de recuperació, de protecció o de divulgació. Especialment s’ha treballat en els següents camps:

 

Catalogació de Marjades

 

Una eina vàlida per als planejaments urbanístics i les tasques de rehabilitació o conservació d'aquest patrimoni.

 

Catalogació de camins

 

Per tal de col·laborar en la gestió correcta dels camins. D’aquesta manera es posa a l’abast dels ajuntaments informació sobre les característiques dels camins i la seva titularitat essent aquesta tasca essencial per a la seva inclusió a l’inventari de bens, la seva protecció o la planificació urbanística.

 

Accions per afavorir el desenvolupament local

 

Totes les activitats en matèria de recuperació de l’ofici i el patrimoni de pedra en sec parteixen de la idea d’afavorir el desenvolupament local sostenible. En aquest sentit hi juga un paper important la creació de les rutes senderistes de la pedra en sec.

 

Amb aquestes rutes es pretén contribuir a la revitalització de l’economia dels municipis. El senderisme ajuda a recuperar elements patrimonials; potencia nous productes turístics allunyats del tradicional sol i platja, és també una nova oferta de lleure per als residents; contribueix a promocionar la gastronomia i l’artesania de la zona i, en conseqüència, a recuperar les activitats agràries i els oficis tradicionals, i afavoreix la creació d’empreses locals.

 

Accions de protecció del patrimoni de pedra en sec

Les tasques de rehabilitació i estudi dels diferents elements de pedra en sec van portar al Consell de Mallorca a sol·licitar la protecció d’alguns dels conjunts de pedra en sec més significatius de l’illa, el Barranc de Biniaraix, i les cases de neu i camins de nevaters de Massís de Massanella, ambdós declarats ja bens d’interès cultural.

 

Així mateix diversos ajuntament han protegit alguns d’aquests elements utilitzant com a base els catàlegs del Consell de Mallorca.

 

Accions de divulgació

 

La revaloració de la pedra en sec requereix necessàriament una tasca divulgadora i educativa que permeti donar a conèixer la problemàtica i la importància d'aquest patrimoni.

 

Aquest és l'element clau si es pretén aconseguir actituds respectuoses i favorables a la conservació i esdevé fonamental en la recuperació de l’ofici i la inserció laboral del nous professionals.

 

Les experiències de recuperació del patrimoni de pedra seca a Mallorca i l’èxit del turisme a peu a la serra de Tramuntana demostren la transversalitat que caracteritza el fenomen del turisme, i especialment del turisme vinculat als espais rurals i naturals.