CA

Subvenció

Entitats sense ànim de lucre

Descripció convocatòria

L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure projectes de custòdia del territori i del patrimoni cultural i natural que es trobin dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial per la Unesco el 2011.

Seran subvencionables els projectes que contribueixin a la cura i conservació del patrimoni cultural, etnològic i natural i podran incloure tasques de manteniment i neteja de la finca en general i dels camins en particular; petites reformes i reparacions d'elements etnològics; intervencions agroambientals o tendents a potenciar la biodiversitat; eixermar camins i espais significatius o d’especial interès; millora dels recursos naturals, especialment en l’ús i aprofitament de l’aigua; promoure activitats amb voluntariat i d’altres iniciatives per posar en valor el patrimoni cultural i natural.

Els projectes s'hauran de justificar mitjançant la presentació de factures, d'empreses o professionals. També es poden justificar nòmines del personal i despeses indirectes de l'entitat relacionades exclusivament amb el desenvolupament de l'activitat fins un import màxim equivalent al 10% del cost de la subvenció. Per tant, no s'inclouen despeses d'estructura de l'entitat. Exemples de despeses subvencionables:

 • Edició de fulletons i material divulgatiu o altre material no inventariable.
 • Contractació de monitors.
 • Assegurances d’accidents i responsabilitat civil de les persones voluntàries.
 • Materials necessaris per l’activitat.
 • Despeses de formació de persones voluntàries.
 • Despeses de manutenció i transport o lloguer de vehicles de transports de mercaderies o de persones (més de 20 places)
 • Despeses relacionades exclusivament i directament amb l'activitat: material d'administració, material fungible, telèfon, etc.
 • Nòmines de personal destinat exclusivament al desenvolupament de l'activitat.

Destinatari

Es poden acollir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que impulsen projectes de custòdia del territori dins l’àmbit de la Serra de Tramuntana, i que o bé són propietàries de les finques on s'executarà el projecte o bé tenen subscrit un acord de custòdia amb la propietat. 

Les entitats que es presentin hauran de tenir la custòdia del territori entre els objectius o les finalitats dels seus estatuts.

Límit subvencionable

Per fer front a aquesta convocatòria, el Consorci Serra de Tramuntana destina la quantitat total de 75.000€ 

L’import màxim subvencionable per a cada projecte serà de 10.000€. 

Si l'entitat beneficiària ho sol·licita, podrà rebre una bestreta per un import màxim del 50% de la subvenció sol·licitada.

Només s'admet una sol·licitud per beneficiari i les ajudes s'atorgaran fins a exhaurir el pressupost, en l'ordre que quedi establert per la valoració de criteris

El pagament de les subvencions s’abonarà una vegada comprovat que s’ha fet l’activitat i que s’han complert els objectius del projecte de custòdia.

Requisits

Les actuacions s'han de dur a terme en sòl rústic.

Només seran subvencionables els projectes realitzats dins el territori de la Serra de Tramuntana declarat Patrimoni Mundial. 

Un projecte pot afectar diverses propietats si s'entén com una unitat funcional i es du a terme en parcel·les properes i se n'acredita la titularitat o l'autorització. 

Es poden dur a terme diferents projectes en una mateixa propietat si es fan en indrets diferents i són diferenciables entre sí.

Documentació que cal aportar per sol·licitar la subvenció:

 • Annex I - Sol·licitud i els següents documents:
  • Còpia acarada del CIF de l’entitat sense ànim de lucre.
  • Original o còpia acarada del document fundacional i dels estatuts  de l’entitat. 
  • Acord de custòdia subscrit entre la propietat de la finca on s’han de realitzar les accions i l'entitat sol·licitant de l’ajuda. O, en el cas de què l’entitat sigui la propietària de la finca: documentació acreditativa del títol de propietat (nota simple informativa o certificació registral actualitzades). 
  • Còpia acarada del DNI del representant legal de l’entitat sol·licitant.
  • Còpia del plànol cadastral d’ubicació de la finca amb indicació del lloc a on s’ha de realitzar l’actuació subvencionable.
  • Informe o certificat municipal d’inexistència d’infracció urbanística de la finca a on consta l’element o l’actuació que es vol subvencionar.
  • Si escau, denegació expressa de l’autorització per consultar telemàticament dades de l’AEAT i de la TGSS
  • Projecte a desenvolupar on hi figurin, com a mínim, les finalitats que es persegueixen, desenvolupament detallat dels objectius específics, detall de les activitats i dels espais on es realitzaran, personal que s’hi pensa destinar i funcions, temporalització del projecte, recursos que es faran servir i qualsevol altre element que contribueixi a definir millor el projecte.   
  • Pressupost complet i detallat de les actuacions per a les quals es demana subvenció, en el qual figurin totes les despeses i els ingressos prevists. El pressupost s’ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.
 • Annex II - Declaració responsable signada pel sol·licitant, o pel seu representant, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari.
 • Annex III - Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal.
 • Annex IV - Document de designació de compte bancari.

Línies a les que opten

Aquesta convocatòria pública de subvencions per a entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana consta només d'una línia. Amb tot, les sol·licituds seran valorades per una Comissió Tècnica d'Avaluació. Per ser subvencionables, els projectes han d'obtenir un mínim de 7 punts, d'acord amb els següents criteris:

 • Viabilitat i qualitat tècnica del projecte (màxim 5 punts). Es valorarà la definició del projecte, objectius, metodologia, recursos que es faran servir, etc. i la viabilitat per portar-lo a terme.
  • El grau per aconseguir l’objectiu general, la metodologia i les activitats a desenvolupar i el projecte en conjunt queda ben definit (5 punts)
  • Estan desenvolupats els objectius i les activitats però no queda clar el grau d’execució d’aquests (3 punts)
 • Valoració paisatgística (màxim 5 punts). Es valoraran les actuacions que es realitzin a finques per quals creuin o estiguin dins un màxim de 200 metres de les vies que es concreten a continuació i que siguin visibles des d’aquestes vies:
  • El camí creua la finca des de la Ruta de Pedra en Sec (GR-221) i la Ruta Artà-Lluc (GR-222) (5 punts)
  • Visibles i a menys de 200 metres des de la xarxa primària (bàsica o complementària) de carreteres del Consell de Mallorca (3 punts)
  • Visibles i a menys de 200 metres des de les xarxes secundària de carreteres del Consell de Mallorca, xarxes no principals i carreteres i camins municipals (1 punt)
 • Actuacions divulgatives i educatives (màxim 5 punts). Actuacions que donin a conèixer els valors culturals, patrimonials i mediambientals de la finca en particular i de la Serra en general (cartells, panells explicatius, fulletons, codis QR, etc...) adreçades al conjunt de la població i especialment a la infància i el jovent.
  • La finca compta amb activitats i recursos adreçats a persones i a grups organitzats, siguin escolars o no, que donin a conèixer els valors etnològics, patrimonials i mediambientals. Aquestes activitats i recursos conten amb explicacions presencials, informació digital, fitxes o fulletons amb informació etnològica, patrimonial i ambiental i elements estàtics de difusió (5 punts)
  • La finca compta amb mecanismes de difusió en paper com fulletons, fitxes informatives i elements de difusió estàtica com cartells i/o senyalitzacions (3 punts)
  • La finca compta amb mecanismes de difusió estàtics com cartells i senyalitzacions (1 punt)
 •  Segons la classificació del sòl on està ubicat l’espai objecte de la intervenció (màxim 4 punts): 
  • Si l’espai es troba en una zona protegida dins l’àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (4 punts)
  • Si l’espai es troba dins una zona qualificada com a Àrea Natural d’Especial Interès (3 punts)
  • Si l’espai es troba dins una zona qualificada com a Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (2 punts)
 • 2 punts extra per a les entitats sense ànim de lucre que no se’ls hi hagi concedit cap subvenció en les convocatòries de Custòdia del Territori realitzades pel Consorci Serra de Tramuntana entre els anys 2019 i 2023.

Termini per presentar sol·licituds

Del 14 d'abril al 13 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Termini d'execució i justificació

Seran subvencionables les actuacions desenvolupades i executades entre l’1 de gener de 2024 i el 13 de desembre de 2024.

La justificació de les despeses s’ha de fer mitjançant el compte justificatiu integrat per:

 • La memòria tècnica. Ha d'indicar, com a mínim:
  • Dades del beneficiari
  • Dades de la finca:
  • Informació sobre l’actuació:
  • Descripció dels treballs realitzats.
  • Relació de permisos, autoritzacions i llicències atorgades.
  • Qualsevol altre aspecte que es vulgui mencionar i que guardi relació amb l’actuació.
  • Mínim de 2 fotografies il·lustratives dels projectes. 

Si per causes alienes al beneficiari aquest no ha pogut dur a terme una part del projecte, però en la memòria ho explica detalladament i posa de manifest que la part executada del projecte ha assolit, en certa mesura, els objectius fixats i hi ha hagut voluntat de compliment, l’import definitiu de la subvenció serà el que es justifiqui sempre que no superi l’import que es va concedir.

 • Memòria econòmica. Cal relacionar les despeses derivades de l’execució del projecte i, si n’és el cas, les diferents fonts de finançament, ajustades a les partides desglossades al pressupost presentat. A més a més, ha d'incloure:
 • Annex V
  • Declaració responsable del beneficiari de la realització de les actuacions subvencionades.
  • Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant la qual s’acrediti que les despeses relacionades (hi ha de constar una relació de totes les factures, rebuts, nòmines i/o documents justificatius a què es refereix) corresponen sense cap dubte a l’activitat subvencionada. 
  • Relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’han d’indicar les desviacions esdevingudes.
  • El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 
  • Les factures originals o qualsevol altre document de valor provatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, justificatives de la despesa del projecte subvencionat que expressin clarament: nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora, número i data, concepte, IVA i retenció fiscal (si correspon) i dades fiscals del client de la factura. 
  • Declaració responsable de que el cost d’adquisició de les despeses subvencionables no supera el valor de mercat.
  • L’IVA és subvencionable sempre que el beneficiari acrediti, mitjançant declaració responsable que no el recupera ni el compensa.
 • El justificant de pagament.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’ha de formalitzar en un únic model d’instància que es pot descarregar en els documents relacionats i s'ha de presentar a la seu electrònica del Consorci Serra de Tramuntana.


Informació relacionada

Consorci Serra de Tamuntana

Contacte

General Riera, 113, Palma

(+34) 971 219 735

serradetramuntana@conselldemallorca.net

Avís legal i Política de galetes