Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Programa Esport Saludable 2019 i 2020 | Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

 


 • Número d’expedient: 2/2018

 • Tramitació: ordinària.

 • Procediment d’adjudicació: obert.

 • Data límit de presentació d’ofertes: 09/04/2019 a les 19h

 • Estat: Licitació pendent d’adjudicació.

 

Dades del contracte.

 • Tipus de contracte: serveis

 • Classificació CPV: 92000000 Serveis d'esbarjo, culturals i esportius.

 •  

 • Pressupost de licitació (IVA exclòs):  92.878,25 euros.

 • Valor estimat del contracte (IVA exclòs):  195.700,11 euros.

 • Termini d'execució: De l'1/04/2019 al 31/12/2020

 • Possibilitat de pròrroga: no

 • Subjecte a regulació harmonitzada: no

 • Divisió per lots: no.

 • Admissibilitat de variants o millores: no.

 • Lloc de presentació de les ofertes: Electrònica

 • Lloc d’obtenció d’informació: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Carrer General Riera núm. 113, 07010-Palma (Mallorca).

 • Obtenció de la documentació: Electrònica

 

Mesa de contractació:

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Suplent: Sr. Marc López Expósito, Secretari Tècnic de Territori i Infraestructures.

Vocals:

Josep Bernales Sastre, cap de servei tècnic de la Unitat de Paratges Culturals del Departament de Territori i Infraestructures.

Suplent: Sr. Miquel Roca Jaume, cap de servei d’Esport Base de la Direcció Insular d’Esports.

Sr. Antonio Serra Puig, interventor general.

Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada.

Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Suplent: Sra. Neus Rodríguez Verdú, secretària delegada del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de servei jurídic de la Unitat de Paratges Culturals del Departament de Territori i Infraestructures.

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei d’UGE i Contractació del Departament de Territori i Infraestructures.