Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Programa d’Esport Saludable a la Serra de Tramuntana durant l’any 2017

 
 • Número d’expedient: 5/2016-PO.
 • Tramitació: ordinària.
 • Procediment d’adjudicació: obert.
 • Data límit de presentació d’ofertes: 23 de gener de 2.017.
 • Estat: Licitació pendent d’adjudicació.

 

Dades del contracte.

 • Tipus de contracte: servei.
 • Codi CPV: 60140000-1.
 • Pressupost de licitació (IVA exclòs):  71.420’00 euros.
 • Valor estimat del contracte (IVA exclòs):  142.840’00 euros.
 • Inici previst del contracte: 01/01/2017, o si no fos possible, des de la signatura del contracte.
 • Fi previst del contracte: 31/12/2017, o un any des de la signatura del contracte.
 • Possibilitat de pròrroga: sí.
 • Subjecte a regulació harmonitzada: sí.
 • Divisió per lots: no.
 • Admissibilitat de variants o millores: no.
 • Lloc de presentació de les ofertes: Registre del Consorci Serra de Tramuntana. Lloc: carrer General Riera núm. 113, 07010-Palma (Mallorca). Es poden presentar també en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Lloc d’obtenció d’informació: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Carrer General Riera núm. 113, 07010-Palma (Mallorca).
 • Lloc d’obtenció de la documentació: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Carrer General Riera núm. 113, 07010-Palma (Mallorca).

 

Mesa de contractació:

President: Sr. Rafel Serra Serra, director-gerent del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

Suplent: Sr. Marc López Expósito, secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures

Vocals: Sra. María Elena Montejo Fuentes, interventora general

Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada

Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general

Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada, secretari general adjunt

Sr. Miquel Roca Jaume, cap de servei d’Esport Base de la Direcció Insular d’Esports

Sr. Bartomeu Marí Solivellas, cap de servei de Medicina de l’Esport

Vocal secretari: Sr. Josep Bernales Sastre, funcionari del Departament de Territori i Infraestructures

Suplent: Sr. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de Territori i Infraestructures

 

Dades de publicació:

Boib núm. 2, el dia 5 de gener de 2017.

 

Documentació del contracte:

 • Acord d’aprovació de l’expedient.
 • Plec de clàusules administratives particulars.
 • Annexos.
 • Quadre de característiques del contracte.
 • Plec de prescripcions tècniques.