Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Servei de transport per a que alumnes de les escoles públiques i concertades de Mallorca realitzin excursions a la Serra de Tramuntana durant el curs escolar 2016-2017

 
 • Número d’expedient: 2/2016-PO.
 • Tramitació: ordinària
 • Procediment d’adjudicació: obert
 • Data límit de presentació d’ofertes: 29 d’agost de 2016
 • Estat: Licitació pendent d’adjudicació

Dades del contracte.

 • Tipus de contracte: servei
 • Codi CPV: 60140000-1
 • Pressupost de licitació (IVA exclòs): 123.900’00 euros
 • Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 247.800’00 euros
 • Inici previst del contracte: 01/09/2016
 • Fi previst del contracte: 31/08/2016
 • Possibilitat de pròrroga: sí
 • Subjecte a regulació harmonitzada: sí
 • Divisió per lots: no
 • Admissibilitat de variants o millores: no
 • Lloc de presentació de les ofertes: Registre del Consorci Serra de Tramuntana. Lloc: carrer General Riera núm. 113, 07010-Palma (Mallorca). Es poden presentar també en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Lloc d’obtenció d’informació: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Carrer General Riera núm. 113, 07010-Palma (Mallorca)
 • Lloc d’obtenció de la documentació: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Carrer General Riera núm. 113, 07010-Palma (Mallorca)

Mesa de contractació:

President: Sr. Rafel Serra Serra, director-gerent del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

Suplent: Sr. Marc López Expósito, secretari tècnic del Departament de Territori i Infraestructures

Vocals: Sra. María Elena Montejo Fuentes, interventora general

Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada

Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general

Suplent: Sr. Antoni Benlloch Ramada, secretari general adjunt

Vocal secretari: Sr. Josep Bernales Sastre, funcionari del Departament de Territori i Infraestructures

Suplent: Sr. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de Territori i Infraestructures

Dades de publicació:

Remés a publicació al DOUE el dia 20 de juliol de 2016.

Documentació del contracte:

 • Acord d’aprovació de l’expedient
 • Plec de clàusules administratives particulars
 • Annexos
 • Quadre de característiques del contracte
 • Plec de prescripcions tècniques